Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Kredyty studenckie

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Wprowadzenie kredytów, przy wykorzystaniu kapitałów, będących w dyspozycji banków, pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów.

Co to są kredyty studenckie?

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Wprowadzenie kredytów, przy wykorzystaniu kapitałów, będących w dyspozycji banków, pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów.

Kto może ubiegać się o kredyt studencki?

O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą się ubiegać także:

 • uczestnicy studiów doktoranckich,
 • słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, będący osobami cywilnymi,
 • słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami cywilnymi.

Na jaki okres udzielane są kredyty?

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, w tym studiów doktoranckich. Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich - przez okres 4 lat. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim, zaś miesięczna transza kredytu wynosi 600 zł. Od 2006 r. istnieje możliwość otrzymywania miesięcznej raty w wysokości 400 zł, ale tylko w przypadku studentów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o kredyt.

Kiedy rozpoczyna się spłata kredytu?

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów i trwa, co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy.

W jakich przypadkach kredyt może być umorzony?

Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową (np. choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (np. niepełnosprawność).

Gdzie można uzyskać informację na temat kredytów?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rektor wraz z uczelnianym samorządem studenckim lub kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie organizują system informacji na temat kredytów studenckich, ze szczególnym uwzględnieniem studentów, słuchaczy i doktorantów pierwszego roku studiów. Pełną informację o warunkach uzyskania i spłaty kredytów osoba ubiegająca się o kredyt powinna uzyskać w swojej uczelni lub jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie po rozpoczęciu nowego roku akademickiego, a następnie bardziej szczegółowe informacje w wybranym banku.

Które banki udzielają kredytów studenckich?

Banki, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich:

 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A,
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.

Gdzie i do kiedy należy składać wniosek?

Wnioski o kredyt składa się w jednym z banków kredytujących.

Czy każdy student, który złożył wniosek, otrzyma kredyt?

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają ww. studenci, słuchacze i doktoranci, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Corocznie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o kredyt studencki.

Dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu wynosił:

w roku akademickim 1999/2000 550 zł
w roku akademickim 2000/2001 750 zł
w roku akademickim 2001/2002 850 zł
w roku akademickim 2002/2003 1.150 zł
w roku akademickim 2003/2004 1.400 zł
w roku akademickim 2004/2005 1.600 zł
w roku akademickim 2005/2006 1.600 zł
w roku akademickim 2006/2007 1.900 zł
w roku akademickim 2007/2008 2.200 zł

Jak długo będę czekać na wypłatę kredytu?

W roku akademickim 2008/2009 umowy kredytu są podpisywane do 31 marca 2009 r. Bank do dnia 15 lutego 2009 r. poinformuje studenta czy przedstawione zabezpieczenie spłaty kredytu jest wystarczające. W przypadku, gdy nie jest - student może złożyć ponownie wniosek o kredyt w innym banku do dnia 28 lutego 2009 r.

Co zrobić, gdy bank wymaga wysokiego poręczenia?

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Poręczeń Kredytowych. Obecnie poręczenie BGK wynosi 70% kredytu (kapitału), a w przypadku sierot - 100%. Poręczenie BGK można uzyskać w jednym z banków kredytujących. W 2001 roku wprowadzono wspierane przez resort edukacji zmiany w przepisach, dające możliwość Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich. O poręczenie Agencji mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wsi. W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie uprawnia do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Ubiegając się o uzyskanie poręczenia Agencji należy w oddziale banku współpracującego z Agencją przedłożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielenie poręczenia przez ARiMR na wzorze określonym przez ARiMR,
 • dokumenty świadczące o dochodach w rodzinie,
 • zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,
 • zaświadczenie z gminnego ośrodka pomocy społecznej o wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, kwalifikującego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dla studentów ubiegających się o poręczenie Agencji w wys. 100%).

W zakresie udzielania poręczeń ARiMR zawarła umowy o współpracy z dwoma bankami:

 • Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.,
 • Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.

Wszelkie informacje na powyższy temat udzielane są studentom PWSTE w Jarosławiu w dziekanatach właściwych instytutów.

Postawa prawna

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich (Dz. U. Nr 186, poz. 1371) (PDF - 785 KB)

ikona pobierz

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich (Dz. U. Nr 145, poz. 920) (PDF - 40 KB)

ikona pobierz

Informacja przygotowana na podstawie komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 28.08.2008 r.

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław