Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Pomoc socjalna

Podstawowe informacje

Z wszelkimi sprawami dotyczącymi pomocy materialnej oraz stypendiów należy kierować się do Sekretariatu właściwego Instytutu od wtorku do piątku (w godzinach przyjęć)

Przydatne numery:

  • Instytut Ekonomii i Zarządzania: 16 624 46 45
  • Instytut Humanistyczny: 16 624 96 39
  • Instytut Inżynierii Technicznej: 16 624 46 53
  • Instytut Ochrony Zdrowia: 16 624 46 05
  • Instytut Stosunków Międzynarodowych: 16 624 96 10

Pytania dotyczące systemu świadczeń pomocy materialnej można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub do Sekretariatów właściwych Instytutów.

Czytaj więcej: Podstawowe informacje

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów

Student może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:

  • stypendium socjalnego;
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
  • zapomogi
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (na mocy odrębnych przepisów).

Czytaj więcej: Świadczenia pomocy materialnej dla studentów

Domy studenckie PWSTE w Jarosławiu

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną rodziny studenta ustala się na zasadach obowiązujących przy przyznawaniu stypendium socjalnego.

Czytaj więcej: Domy studenckie PWSTE w Jarosławiu

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia

Na mocy odrębnych przepisów student może ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016, prawidłowo wypełnione, wraz ze stosownymi załącznikami, należy składać w Sekretariatach właściwych Instytutów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Czytaj więcej: Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia

Dokumenty i formularze

Pomoc materialna

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSTE w Jarosławiu
PDF - 8,51 MB)
ikona pobierz
Załącznik nr 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
PDF - 51 KB)
ikona pobierz
Załącznik nr 2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
PDF - 44 KB)
ikona pobierz
Załącznik nr 3. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
PDF - 62 KB)
ikona pobierz
Załącznik nr 3a. Rodzaje osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych oraz wykaz dokumentów potwierdzających osiągnięcia studenta PDF - 78,22 KB) ikona pobierz
Załącznik nr 3b. Szczegółowe zasady tworzenia list rankingowych PDF - 120,33 KB) ikona pobierz
Załącznik nr 4. Wniosek o przyznanie zapomogi
PDF - 45 KB)
ikona pobierz
Załącznik nr 5. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku
PDF - 31 KB)
ikona pobierz
Załącznik nr 5a. Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
PDF - 47 KB)
ikona pobierz
Załącznik nr 6. Wykaz dokumentów potwierdzających wysokość dochodu
(PDF - 61 KB)
ikona pobierz
Załącznik nr 7. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
(PDF - 92 KB)
ikona pobierz
Załącznik nr 8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PDF - 37 KB) ikona pobierz
Załącznik nr 9. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkkiem dochodowym od osób fizycznych (PDF - 33 KB) ikona pobierz
Załącznik nr 10. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych PDF - 49 KB) ikona pobierz
Załącznik nr 11. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów PDF - 34 KB) ikona pobierz
Załącznik nr 12. Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
PDF - 32 KB)
ikona pobierz
Załącznik nr 13. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni PDF - 33 KB) ikona pobierz
Załącznik nr 14. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego
PDF - 35 KB)
ikona pobierz
Załącznik nr 15. Oświadczenie studenta o zakwaterowaniu w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studenta
PDF - 34 KB)
ikona pobierz
Załącznik nr 16. Oświadczenie studenta w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem
PDF - 32 KB)
ikona pobierz
Załącznik nr 17. Odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej
PDF - 39 KB)
ikona pobierz
Załącznik nr 18. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (dotyczy stypendium Rektora dla najlepszych studentów) PDF - 37 KB) ikona pobierz
Załącznik nr 19. Wniosek o zmianę decyzji w związku ze zmianą sytuacji materialnej studenta
PDF - 47 KB)
ikona pobierz
Załącznik nr 20. Wniosek o zmianę decyzji komisji stypendialnej
PDF - 34 KB)
ikona pobierz

Domy studenckie

Regulamin Domu Studenckiego PWSTE w Jarosławiu PDF - 48 KB) ikona pobierz
Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim (PDF - 44 KB) ikona pobierz
Zasady przyznawania miejsc w domu studenckim PWSTE PDF - 41 KB) ikona pobierz
Odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej PDF - 102 KB) ikona pobierz

Stypendia ministra za wybitne osiagnięcia

Wniosek o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015-2016 - aktywny formularz DOCX - 57 KB) ikona pobierz
Wniosek o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015-2016 (PDF- 217,21 KB)  ikona pobierz
Wniosek o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015-2016 - (RTF - 148 KB) ikona pobierz
Wykaz wniosków z Uczelni - korespondencja seryjna (XLSX- 36 KB)  ikona pobierz

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław