Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Program Erasmus dla studentów

Program Erasmus stwarza studentom możliwość ubiegania się o wyjazdy, w celu realizacji części studiów, do europejskich uczelni współpracujących z PWSTE w Jarosławiu. Aktualna lista partnerów jest dostępna na stronie internetowej naszej Uczelni (w zakładce Działu Współpracy Międzynarodowej).

Kto może wyjechać

Na stypendium Erasmusa może wyjechać osoba, która:

 • jest studentem studiów licencjackich bądź inżynierskich (stacjonarnych lub niestacjonarnych),
 • ma ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich); w momencie rekrutacji wystarczy mieć zaliczony pierwszy semestr,
 • ma zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty oraz posiada średnią ocen co najmniej 4,0 (średnią na formularzu zgłoszeniowym potwierdza odpowiedni dziekanat),
 • zna język obcy, w którym prowadzone będą zajęcia w uczelni partnerskiej, w stopniu pozwalającym na udział w tych zajęciach (wpis na formularzu zgłoszeniowym) - przyjęło się, że jest to język angielski, ale praktykuje się dużą elastyczność w tym względzie, studenci radzą sobie na zajęciach również w innych językach.

Co zrobić, żeby wyjechać

 • Zapoznać się z informacjami zamieszczonymi poniżej;
 • Sprawdzić wykaz podpisanych przez naszą Uczelnię umów z partnerami zagranicznymi;
 • Zgłosić swoją kandydaturę do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej, składając wypełniony formularz zgłoszeniowy:
  • rekrutacja na semestr zimowy kończy się na przełomie maja i czerwca
  • rekrutacja na semestr letni kończy się na przełomie listopada i grudnia

Szczegółowe informacje

 • Studia dofinansowywane w ramach programu Erasmus nie mogą być krótsze niż 3 miesiące i dłuższe niż 12 miesięcy (w ramach jednego roku akademickiego);
 • Okres studiów za granicą stanowi integralną część programu studiów w uczelni macierzystej, na odpowiednich dokumentach ustalane są przedmioty, jakie student zalicza za granicą i jak to zostanie zaliczone w uczelni macierzystej. Niezależnie od tego, przedmioty zaliczone w uczelni partnerskiej są wyszczególniane (wraz z ocenami) w suplemencie do dyplomu;
 • Okres studiów za granicą jest zaliczony w uczelni macierzystej, jeśli student uzyska zaliczenia wszystkich przedmiotów wpisanych do „Wykazu zaliczeń" (Transcript of Records); pozostałe niezaliczone przedmioty są traktowane jako "różnice programowe" i student zalicza je po powrocie ze stypendium;
 • Studenci otrzymują stypendium z programu Erasmus. Jego wysokość jest inna w każdym roku akademickim i waha się w zależności od kraju do którego się wyjeżdża, średnio jest to 400-500 EUR na miesiąc pobytu za granicą;
 • Stypendium Erasmusa na studia można otrzymać tylko raz;
 • Wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania w pełnej wysokości należnych stypendiów przyznanych przez uczelnię macierzystą (naukowych i socjalnych);
 • W programie Erasmus dopuszcza się wyjazdy do uczelni zagranicznej bez stypendium. Wyjeżdżający student Erasmusa powinien wyrazić zgodę na taką formę wyjazdu; umowa podpisywana przez niego z uczelnią musi zawierać punkt informujący, że dana osoba nie otrzymuje wsparcia finansowego z budżetu programu. Student Erasmusa bez stypendium ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali stypendyści;
 • Student nie musi płacić czesnego w uczelni goszczącej go w ramach programu Erasmus;
 • Student o orzeczonym stopniu niepełnosprawności może złożyć do Narodowej Agencji, za pośrednictwem Koordynatora ds. programów międzynarodowych, specjalny wniosek o dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności (do 31 lipca przy wyjeździe na I semestr; do 31 stycznia przy wyjeździe na II semestr), dołączając do tego wniosku wymagane dokumenty. Wnioski i dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Narodowej Agencji (www.erasmus.org.pl). - dotyczy to także wszystkich pracowników PWSTE.
 • PO POWROCIE student jest zobowiązany do złożenia w Dziale Współpracy Międzynarodowej potwierdzenia pobytu w uczelni partnerskiej (opieczętowanego i podpisanego, na firmowym druku uczelni przyjmującej), jak również do złożenia LA podpisanych i opieczętowanych na firmowym druku uczelni przyjmującej.
 • Należy także wypełnić i przesłać ankietę studenta Erasmusa.

Dokumenty i formularze

ikona linkAnkieta studenta Erasmusa

ikona pobierzZasady realizacji studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych (DOC - 74 KB)

ikona pobierzWykaz uczelni partnerskich (DOC - 59 KB)

ikona pobierzFormularz zgłoszeniowy (PDF - 190 KB)

ikona pobierzZarządzenie - zasady zaliczenia okresu studiów za granicą (PDF - 1,7 MB)

ikona pobierzFormularz zgłoszeniowy - praktyki za granicą w ramach programu LLP-ERASMUS (DOC - 181 kB)

 

ikona linkKontakt - Dział Współpracy Międzynarodowej służy wszelką pomocą, radą i informacją.

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław