Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Instytut Ekonomii i ZarządzaniaInstytut Ekonomii i Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 46 48
tel. 16 624 46 45 (sprawy studenckie)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Powołany w w październiku 2005 roku Instytut kształci studentów na studiach licencjackich w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na trzech kierunkach:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne (3 lata)
 • finanse i rachunkowość (3 lata)
 • zarządzanie (3 lata)

oraz na studiach II stopnia:

 • zarządzanie (2 lata)

Kształcenie

Kształcenie

Kierunek Zarządzanie I stopień

Specjalności:

 • zarządzanie logistyką i transportem
 • zarządzanie jakością i środowiskiem
 • zarządzanie firmą

Sylwetka absolwenta:

Studenci na studiach I stopnia zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu (której punktem wyjścia jest ogólna wiedza z dziedziny nauk ekonomicznych) oraz kształtują krytyczne rozumienie podstaw teoretycznych o zjawiskach i procesach ekonomicznych, psychospołecznych oraz organizacyjnych. Studenci rozwijają postawy przedsiębiorcze oraz umiejętności innowacyjnego projektowania i sprawnego wdrażania różnego rodzaju modeli. Nabywają umiejętności działania zespołowego. Ponadto kształtują wrażliwość etyczno-społeczną, otwartość, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. Studentom uświadamiana jest również potrzeba i rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie. Absolwenci studiów I stopnia kierunku Zarządzanie otrzymują tytuł zawodowy licencjata.

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunek Zarządzanie II stopień

Specjalności:

 • zarządzanie w administracji państwowej i samorządowej
 • zarządzanie marketingiem i sprzedażą
 • zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji
 • zarządzanie finansami organizacji

 

Sylwetka absolwenta:

Studenci studiów II stopnia pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nauk o zarządzaniu, dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym oraz prawnym. Kształtują krytyczne rozumienie zjawisk i procesów ekonomicznych, psychospołecznych oraz organizacyjnych, postawy przedsiębiorcze, umiejętności innowacyjnego projektowania i sprawnego wdrażania różnego rodzaju modeli, umiejętności jasnego i jednoznacznego przedstawiania oraz konsultowania w gronie specjalistów wniosków i teoretycznych oraz praktycznych przesłanek stanowiących ich podstawę. Pogłębiają wiedzę i umiejętności aktywnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim. Pogłębiają umiejętności działania zespołowego. Ponadto, kształtują wrażliwość etyczno-społeczną, otwartość, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. Studentom uświadamiana jest również potrzeba i rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie. Absolwenci II stopnia kierunku Zarządzanie otrzymują tytuł zawodowy magistra.

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunek Finanse i rachunkowość

Specjalności:

 • rachunkowość i audyt wewnętrzny
 • finanse przedsiębiorstw i controlling
 • bankowość i ubezpieczenia

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość otrzyma tytuł zawodowy licencjata. Posiądzie podstawową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz nabędzie umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwent będzie rozumiał przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro - i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej oraz potrafił znajdować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości, rozumiał je i analizował. Absolwent opanuje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. Nabyta wiedza i umiejętności przygotują absolwenta do podjęcia pracy w instytucjach finansowych
i niefinansowych na pomocniczych stanowiskach.

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności:

 • służby specjalne i policyjne
 • ochrona osób i mienia
 • ochrona granic państwa

Sylwetka absolwenta:

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są studiami o charakterze interdyscyplinarnym. Treści programowe łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne posiądzie ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzącą podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwent będzie rozumiał i umiał analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Posiądzie podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury. Będzie wykazywał się znajomością podziału władzy w państwie oraz zadań i zasad funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowania i roli administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent pozna zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności regulacje prawne w tym zakresie. Pozna również zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Posiądzie umiejętność rozwiązywania prostych problemów zawodowych oraz uczestnictwa w pracy zespołowej. Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne odznaczał się będzie umiejętnościami: kierowania małymi zespołami ludzkimi, komunikowania się z otoczeniem oraz zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji. Ponadto opanuje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Absolwent będzie przygotowany do studiów drugiego stopnia.

Kierunkowe efekty kształcenia

Dziekanat

Sekretariat: Studia stacjonarne i niestacjonarne (sprawy studenckie i socjalne)

Budynek Instytutu Ekonomii i Zarządzania
ul. Czarnieckiego 16, pok.1
tel. 16 624 46 45

Godziny przyjęć:

 • poniedziałek - nieczynny
 • wtorek - 10.00 - 17.00
 • środa - 10.00 - 13.00
 • czwartek - 10.00 - 13.00
 • piątek - 10.00 - 13.00
 • soboty zjazdowe - 8.00 - 12.00

Pracownicy:

 • Starszy Specjalista administracyjny - mgr Lidia Kępka
 • Starszy Specjalista administracyjny – mgr Tomasz Staszewski

FORMULARZE

ikona pobierz

Wniosek do Dyrektora Instytutu
(DOC - 28 KB)

 
ikona pobierz

Wniosek do JM Rektora
(DOC - 29 KB)

 
ikona pobierz

Obiegówka - studia stacjonarne
(DOC - 27KB)

 
ikona pobierz

Obiegówka - studia niestacjonarne
(DOC - 28KB)

 

OBRONY

Zawartość poszczególnych elementów pracy:

Wstęp - (minimum 1 strona) powinien zawierać wprowadzenie, określenie celu pracy oraz zakres pracy, a także metodykę i charakterystykę literatury napisane w formie bezosobowej.

Rozdziały - powinny być tak skonstruowane, aby widoczny był podział pracy na 2 części: część teoretyczną oraz część empiryczną.

W części teoretycznej należy dokonać analizy literatury związanej z tematem pracy, natomiast w części empirycznej należy dokonać analizy materiałów firmy, organizacji, stanowiących przykład do realizacji tematu pracy lub zanalizować wyniki przeprowadzonych badań własnych.

Zakończenie - (minimum 1 strona) stanowi podsumowanie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków dotyczących omawianego tematu.

Bibliografia - powinna zawierać zestaw literatury wykorzystanej przy opracowaniu pracy. Bibliografię można podzielić na pozycje książkowe, czasopisma, akty prawne, strony internetowe itp.

Spis tabel, wykresów, schematów, itd. - może być stosowany łącznie (w przypadku małej liczby tabel, wykresów, itd.) lub oddzielnie (w przypadku dużej liczby tabel, wykresów, itd.)

Aneks - zawiera załączniki (np. Załącznik 1. Kwestionariusz ankietowy), tabele z danymi mieszczące się na kilku stronach, ilustracje, przykładowe formularze, itp.

POBIERZ:

ikona pobierz

Obowiązki studenta związane z obroną pracy dyplomowej 2015
(PDF - 27 KB)

 
ikona pobierz

Wymogi edytorskie pracy dyplomowej

 
ikona pobierz

Strona tytułowa

 
ikona pobierz

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego - bezpieczeństwo wewnętrzne (WORD - 33 KB)

 
ikona pobierz

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego - finanse i rachunkowość (WORD - 40 KB)

 
ikona pobierz

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego - zarządzanie I stopnia (WORD - 36 KB)

 
ikona pobierz

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego - zarządzanie II stopnia (WORD - 35 KB)

 
ikona pobierz

Zasady i organizacja egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia w Instytucie Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu

 
ikona pobierz

Egzamin dyplomowy (Regulamin studiów - 1,41 MB)

 
ikona pobierz

Regulamin antyplagiatowy

 

Studia

ikona pobierz

Opiekunowie grup
(WORD - 52,5 KB)

 
ikona pobierz

Zjazdy na studiach niestacjonarnych
(PDF - 64KB)

 
ikona pobierz

Regulamin studiów (PDF 1,41 MB)

 
ikona pobierz

Regulamin praktyk (PDF 544kB)

 

Kadra

DYREKCJA Instytutu:

 • Dyrektor Instytutu – dr Tatiana Kożak-Siara
 • Za-ca Dyrektora Instytutu – doc. dr inż. Elżbieta Wolanin-Jarosz
 • Za-ca Dyrektora Instytutu – dr Jolanta Wojtowicz-Żygadło

Instytut Ekonomii i Zarządzania w swojej strukturze organizacyjnej skupia trzy zakłady realizujące podstawowe cele z zakresu prowadzonych kierunków:

 • Zakład Ekonomiki i Zarządzania
 • Zakład Rachunkowości i Finansów
 • Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem Wewnętrznym

Zakład EkonomiKi i ZARZĄDZANIA

Pracownicy Zakładu:

 • prof. nadzw. dr hab. Roman Fedan – Kierownik Zakładu
 • prof. dr hab. Andrzej Szromnik
 • prof. dr hab. Bohdan Mizyuk
 • dr hab. inż. Grzegorz Ślusarz• dr hab. inż. Stanisław Popek
 • doc. dr inż. Stanisław Gemra
 • doc. dr inż. Elżbieta Wolanin-Jarosz
 • doc. dr Róża Weryńska-Bieniasz
 • dr inż. Katarzyna Kucab-Bąk
 • dr inż. Lucyna Szczygieł
 • dr Dariusz Kłak
 • dr Andrzej Olak
 • dr Jolanta Wojtowicz-Żygadło
 • mgr Janusz Szura

Zakład rachunkowości i finansów

Pracownicy Zakładu:

 • prof. nadzw. dr hab. Peter Adamisin – Kierownik Zakładu
 • prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Chapcakova
 • dr hab. Andrzej Jaki
 • dr hab. Jarosław Kaczmarek
 • dr inż. Jerzy Dydenko
 • dr inż. Ryszard Pukała
 • dr Zdzisława Gawrońska
 • dr Tatiana Kożak-Siara
 • dr Piotr Litwa
 • dr Tomasz Rojek
 • dr Marek Uryniak
 • dr Małgorzata Wilczyńska
 • mgr Wojciech Chrobak

Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem Wewnętrznym

Pracownicy Zakładu:

 • dr inż. Barbara Kłak– Kierownik Zakładu
 • prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Bąk
 • dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski
 • dr hab. Kamil Kardis
 • dr hab. Andrzej Olejko
 • dr hab. Rafał Sura
 • dr hab. Leon Szot
 • dr Krzysztof Pobuta
 • dr Katarzyna Rawska
 • mgr Grzegorz Torbiczuk
 • mgr Aleksander Zawadzki

 KONSULTACJE

ikona pobierz

POBIERZ WYKAZ KONSULTACJI
(WORD - 124 KB)

 

Koła Naukowe

Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „Kapitał”

Naukowe Koło „Kapitał” działa od 28 kwietnia 2011 r., a jego opiekunem jest dr Tatiana Kożak-Siara. W ramach koła funkcjonuje: Klub Praktyków oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Studenckie serca”. Głównymi założeniami koła jest pogłębianie wiedzy z dziedziny rachunkowości i finansów, wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, efektywna współpraca ze środowiskiem praktyków, szkołami ponadgimnazjalnymi i uczelniami zagranicznymi oraz udział w zadaniach Instytutu EiZ i Uczelni.

Koło zorganizowało m.in. warsztaty z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim we współpracy z trenerami HR z Lear Corporation Poland II; wywiady z serii „Jak rozliczysz się z Fiskusem” - wywiad radiowy przygotowany przez członków Koła z Panią Kierownik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu; Międzynarodowe seminarium Naukowe „Współczesne problemy rachunkowości, analizy i audytu” we współpracy z Lwowskim Instytutem Bankowości Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy; konkurs ”Jestem przedsiębiorczy” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. podkarpackiego; Spotkania Klubu Praktyków; akcję zbiórki krwi wśród studentów i mieszkańców miasta w ramach Klubu Honorowych Dawców Krwi „Studenckie serca”.

Ponadto członkowie koła uczestniczyli w międzynarodowym seminarium studentów i młodych pracowników nauki we Lwowie w Lwowskim Instytucie Bankowości Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy z wystąpieniami nt. „Międzynarodowe standardy rachunkowości”, „Polityka rachunkowości”, „Ubezpieczenia” - wystąpienia studentów; w wykładzie otwartym nt. „Kapitał intelektualny i jego wycena” organizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie; w akcji „Ratujmy cmentarze” zorganizowanej przez PWSTE w Jarosławiu.

Studenckie Koło Naukowe „Focus”

Studenckie Koło Naukowe „Focus” zostało utworzone 07.04.2006 roku pod nazwą Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu. Opiekunem Koła byli wówczas: doc. dr inż. Elżbieta Wolanin-Jarosz, mgr Wojciech Chrobak. Obecnie funkcję tę pełnią doc. dr inż. Elżbieta Wolanin-Jarosz oraz dr inż. Lucyna Szczygieł. Struktura koła obejmuje Sekcję Gospodarki Nieruchomościami „Kataster”.

Celem koła jest przede wszystkim zachęcenie studentów do przejawiania wszelkich form aktywności około - i pozanaukowej, inicjowanie i wspieranie samopomocy studenckiej, współpraca z samorządami z innych uczelni oraz z organizacjami studenckimi, organizowanie akcji charytatywnych, imprez studenckich, konferencji naukowych.

Członkowie Koła zorganizowali m.in.: Forum Przedsiębiorczości (II edycje), konferencje: „Działalność zawodowa i uwarunkowania rozwoju runku nieruchomości w Polsce”, „Droga do samodzielności finansowej”, „Rynek nieruchomości jako obszar działalności: pośrednika, zarządcy, doradcy i inwestora”, Międzynarodową Studencką Konferencję Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki we współpracy z KN „Kapitał”, I Sympozjum Naukowe z zakresu finansów, bankowości i rachunkowości, Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Europa – Ukraina - Polska, Bezpieczeństwo i Współpraca”, Warsztaty: „Jak odnaleźć się na rynku pracy”, „Autoprezentacja”, konkursy: „Wygraj płatny staż” w Lear Corporation”, „Jestem przedsiębiorczy”, Międzynarodowa Studencka. Brali również udział w akcjach o charakterze charytatywnym np. „Mikołaj w jarosławskim szpitalu na oddziale dziecięcym”, „Energicznie chrońmy środowisko”, „Nakrętki dla Marysieńki”, „Studenckie serca”, „Oddaj krew uratuj życie”.

Koło Naukowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Przy kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne funkcjonuje Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powstało ono 28.11.2012 roku. Opiekunem koła była wówczas dr Alicja Kłos, natomiast obecnie jest nim dr hab. Zbigniew Ciekanowski.

 

Główne cele koła to rozwijanie zainteresowań naukowych i stwarzanie członkom Koła Naukowego warunków do pogłębiania wiedzy z obszaru nauk bezpieczeństwa wewnętrznego oraz kierunków pokrewnych; organizowanie spotkań, wykładów, konferencji, konkursów, warsztatów dla studentów PWSTE oraz jednostek współpracujących z kołem; doskonalenie form i metod pracy naukowej jej członków, kierowania i zarządzania poprzez pracę w zespole; inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o siłach i służbach specjalnych oraz dziedzin pokrewnych; wspieranie działań na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej bezpieczeństwa; wykształcenia postaw patriotycznych; szkolenia dla studentów pozwalające nabyć umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Koło zorganizowało dotychczas Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Kaliber" i „Europeistów" nt. „Europa - Ukraina – Polska - Bezpieczeństwo i Współpraca”. Sympozjum stanowiło próbę zawiązania współpracy z ukraińskimi Kołami Naukowymi. Uczestniczyło również w warsztatach strzelniczych, dotyczących zasad bezpiecznego obchodzenia się z wiatrówką oraz obsługi broni.

 

ikona linkWięcej zdjęć - zapraszamy do Galerii

Naukowe Koło „Kapitał” działa od 28 kwietnia 2011 r., a jego opiekunem jest
dr Tatiana Kożak-Siara. W ramach koła funkcjonuje: Klub Praktyków oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Studenckie serca”. Głównymi założeniami koła jest pogłębianie wiedzy z dziedziny rachunkowości i finansów, wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, efektywna współpraca ze środowiskiem praktyków, szkołami ponadgimnazjalnymi i uczelniami zagranicznymi oraz udział w zadaniach Instytutu EiZ i Uczelni.

Koło zorganizowało m.in. warsztaty z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim we współpracy z trenerami HR z Lear Corporation Poland II; wywiady z serii „Jak rozliczysz się z Fiskusem” - wywiad radiowy przygotowany przez członków Koła z Panią Kierownik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu; Międzynarodowe seminarium Naukowe „Współczesne problemy rachunkowości, analizy i audytu” we współpracy z Lwowskim Instytutem Bankowości Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy; konkurs ”Jestem przedsiębiorczy” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. podkarpackiego; Spotkania Klubu Praktyków; akcję zbiórki krwi wśród studentów i mieszkańców miasta w ramach Klubu Honorowych Dawców Krwi „Studenckie serca”.

Ponadto członkowie koła uczestniczyli w międzynarodowym seminarium studentów i młodych pracowników nauki we Lwowie w Lwowskim Instytucie Bankowości Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy z wystąpieniami nt. „Międzynarodowe standardy rachunkowości”, „Polityka rachunkowości”, „Ubezpieczenia” - wystąpienia studentów; w wykładzie otwartym nt. „Kapitał intelektualny i jego wycena” organizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie; w akcji „Ratujmy cmentarze” zorganizowanej przez PWSTE w Jarosławiu.

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław