Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Współpraca międzynarodowa

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kierownik:
mgr Magdalena Bojarska (tel. 16 624 46 32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)

Pracownicy:
Dr Ireneusz Thomas (tel. +48 16 624 40 75)

Mgr Switłana Panast (tel. +48 16 624 40 89)

Umowy bilateralne

W załączeniu wykaz uczelni zagranicznych, z którymi PWSTE podpisała umowy o współpracy bilateralnej:

Plik w formacie PDF (430,3 KB)

 

Program Erasmus - studenci

Program Erasmus stwarza studentom możliwość ubiegania się o wyjazdy, w celu realizacji części studiów, do europejskich uczelni współpracujących z PWSTE w Jarosławiu. Aktualna lista partnerów jest dostępna na stronie internetowej naszej Uczelni (w zakładce Działu Współpracy Międzynarodowej).

Kto może wyjechać

Na stypendium Erasmusa może wyjechać osoba, która:

 • jest studentem studiów licencjackich bądź inżynierskich (stacjonarnych lub niestacjonarnych),
 • ma ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich); w momencie rekrutacji wystarczy mieć zaliczony pierwszy semestr,
 • ma zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty oraz posiada średnią ocen co najmniej 4,0 (średnią na formularzu zgłoszeniowym potwierdza odpowiedni dziekanat),
 • zna język obcy, w którym prowadzone będą zajęcia w uczelni partnerskiej, w stopniu pozwalającym na udział w tych zajęciach (wpis na formularzu zgłoszeniowym) - przyjęło się, że jest to język angielski, ale praktykuje się dużą elastyczność w tym względzie, studenci radzą sobie na zajęciach również w innych językach.

Co zrobić, żeby wyjechać

 • Zapoznać się z informacjami zamieszczonymi poniżej;
 • Sprawdzić wykaz podpisanych przez naszą Uczelnię umów z partnerami zagranicznymi;
 • Zgłosić swoją kandydaturę do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej, składając wypełniony formularz zgłoszeniowy:
  • rekrutacja na semestr zimowy kończy się na przełomie maja i czerwca
  • rekrutacja na semestr letni kończy się na przełomie listopada i grudnia

Szczegółowe informacje

 • Studia dofinansowywane w ramach programu Erasmus nie mogą być krótsze niż 3 miesiące i dłuższe niż 12 miesięcy (w ramach jednego roku akademickiego);
 • Okres studiów za granicą stanowi integralną część programu studiów w uczelni macierzystej, na odpowiednich dokumentach ustalane są przedmioty, jakie student zalicza za granicą i jak to zostanie zaliczone w uczelni macierzystej. Niezależnie od tego, przedmioty zaliczone w uczelni partnerskiej są wyszczególniane (wraz z ocenami) w suplemencie do dyplomu;
 • Okres studiów za granicą jest zaliczony w uczelni macierzystej, jeśli student uzyska zaliczenia wszystkich przedmiotów wpisanych do „Wykazu zaliczeń" (Transcript of Records); pozostałe niezaliczone przedmioty są traktowane jako "różnice programowe" i student zalicza je po powrocie ze stypendium;
 • Studenci otrzymują stypendium z programu Erasmus. Jego wysokość jest inna w każdym roku akademickim i waha się w zależności od kraju do którego się wyjeżdża, średnio jest to 400-500 EUR na miesiąc pobytu za granicą;
 • Stypendium Erasmusa na studia można otrzymać tylko raz;
 • Wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania w pełnej wysokości należnych stypendiów przyznanych przez uczelnię macierzystą (naukowych i socjalnych);
 • W programie Erasmus dopuszcza się wyjazdy do uczelni zagranicznej bez stypendium. Wyjeżdżający student Erasmusa powinien wyrazić zgodę na taką formę wyjazdu; umowa podpisywana przez niego z uczelnią musi zawierać punkt informujący, że dana osoba nie otrzymuje wsparcia finansowego z budżetu programu. Student Erasmusa bez stypendium ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali stypendyści;
 • Student nie musi płacić czesnego w uczelni goszczącej go w ramach programu Erasmus;
 • Student o orzeczonym stopniu niepełnosprawności może złożyć do Narodowej Agencji, za pośrednictwem Koordynatora ds. programów międzynarodowych, specjalny wniosek o dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności (do 31 lipca przy wyjeździe na I semestr; do 31 stycznia przy wyjeździe na II semestr), dołączając do tego wniosku wymagane dokumenty. Wnioski i dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Narodowej Agencji (www.erasmus.org.pl). - dotyczy to także wszystkich pracowników PWSTE.
 • PO POWROCIE student jest zobowiązany do złożenia w Dziale Współpracy Międzynarodowej potwierdzenia pobytu w uczelni partnerskiej (opieczętowanego i podpisanego, na firmowym druku uczelni przyjmującej), jak również do złożenia LA podpisanych i opieczętowanych na firmowym druku uczelni przyjmującej.
 • Należy także wypełnić i przesłać ankietę studenta Erasmusa.

Dokumenty i formularze

ikona linkAnkieta studenta Erasmusa

ikona pobierzZasady realizacji studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych (DOC - 74 KB)

ikona pobierzWykaz uczelni partnerskich (DOC - 59 KB)

ikona pobierzFormularz zgłoszeniowy (PDF - 190 KB)

ikona pobierzZarządzenie - zasady zaliczenia okresu studiów za granicą (PDF - 1,7 MB)

ikona pobierzFormularz zgłoszeniowy - praktyki za granicą w ramach programu LLP-ERASMUS (DOC - 181 kB)

 

ikona linkKontakt - Dział Współpracy Międzynarodowej służy wszelką pomocą, radą i informacją.

Program Erasmus - nauczyciele akademiccy

Cele programu:

 • stworzenie nauczycielom możliwości rozwoju zawodowego i osobistego
 • zachęcanie uczelni do rozszerzania i wzbogacania wachlarza oraz treści prowadzonych studiów
 • stworzenie studentom, którzy nie uczestniczą w wymianie, możliwości skorzystania z fachowej wiedzy i kwalifikacji kadry akademickiej przyjeżdżającej z uczelni innych krajów europejskich
 • wzmocnienie więzi między uczelniami w różnych krajach
 • promowanie wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń w zakresie metod dydaktycznych

Program Erasmus pozwala na wyjazd nauczyciela akademickiego do uczelni zagranicznej. Celem wyjazdu jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej.

Wymagania

Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus z naszej Uczelni, musi spełniać następujące kryteria formalne:

 • być pracownikiem dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

Nauczyciele akademiccy, którzy zamierzają wyjechać za granicę w ramach programu Erasmus powinni:

 • wypełnić wniosek o wyjazd za granicę i złożyć go w Dziale Współpracy Międzynarodowej
 • przygotować i dostarczyć podpisany przez uczelnię partnerską „Individual Teaching Programme".

Informacje szczegółowe

 • Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią, z którą została podpisana umowa bilateralna przewidująca wymianę nauczycieli akademickich, posiadającą Uczelnianą Kartę Erasmusa ważną w roku akademickim, w którym realizowana jest wymiana.
 • Podczas kwalifikacji kandydatów na wyjazdy uczelnie są zobowiązane uwzględnić dwa podstawowe kryteria:
  • kompetencje językowe
  • doświadczenie zawodowe

Kandydatury pracowników, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy oraz zgłoszenia kadry młodszej stażem powinny być traktowane priorytetowo. Uczelnie mogą zastosować dodatkowe kryteria spójne z przyjętą polityką doskonalenia zawodowego pracowników

Formalności przed wyjazdem i po powrocie

Wszystkie sprawy związane z wyjazdami nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus prowadzi Dział Praktyk i Współpracy Międzynarodowej. Można tam uzyskać niezbędne informacje oraz wzory potrzebnych dokumentów.

Przed wyjazdem:

 • Nauczyciele zainteresowani wyjazdem na wykłady do uczelni zagranicznej powinni:
 • skontaktować się z uczelnią partnerską odpowiednio wcześnie (najlepiej przed 1 października) i uzgodnić temat pracy dydaktycznej, czas trwania wykładów lub zajęć dydaktycznych, które zamierzają tam przeprowadzić
 • złożyć wniosek do właściwego Dyrektora Instytutu o zgodę na wyjazd służbowy za granicę i urlop na czas wyjazdu
 • wypełnić i przekazać do zaakceptowania (przez Dyrektora Instytutu) Indywidualny Program Nauczania na uczelni zagranicznej (Individual Teaching Programme)
 • na początku roku akademickiego, na który planowany jest wyjazd (do 31 października) skontaktować się z Koordynatorem ds. programów międzynarodowych (Dział Praktyk i Współpracy Międzynarodowej), aby zgłosić planowany wyjazd i uzgodnić działania w sprawie organizacji swojego wyjazdu. Na podstawie takich zgłoszeń przygotowane zostaną zasady wypłaty grantów, tak by z puli przyznanej naszej Uczelni zarezerwować środki finansowe na każdy zgłoszony w terminie wyjazd wykładowcy
 • zgodnie z zasadami programu Erasmus, na 3-4 tygodnie przed wyjazdem podpisać w Dziale Praktyk i Współpracy Międzynarodowej umowę o wypłacenie stypendium i uzgodnić sposób jego wypłacenia. W sytuacji, kiedy potrzebne jest dodatkowe finansowanie kosztów wyjazdu nauczyciel powinien uzgodnić z kierownikiem swojej jednostki możliwość przyznania takiego dofinansowania ze źródeł instytutowych. Nauczyciel przekazuje Koordynatorowi ds. programów międzynarodowych kopię Indywidualnego Programu Nauczania zaakceptowanego przez Dyrektora Instytutu i uczelnię przyjmującą
 • zaopatrzyć się w potrzebne dokumenty poświadczające ubezpieczenie na czas pobytu za granicą

Po powrocie:

Pracownik dydaktyczny jest zobowiązany do:

 • złożenia w Dziale Współpracy Międzynarodowej potwierdzenia pobytu w uczelni partnerskiej (opieczętowanego i podpisanego, na firmowym druku uczelni przyjmującej)
 • sporządzenia sprawozdania na odpowiednim formularzu (dostępnym również w Dziale Praktyk i Współpracy Międzynarodowej)
 • przedłożenia biletu lub faktury za bilet w związku z wyjazdem (jeśli z grantu pokrywane są koszty podróży).
 • wypełnienia i przesłać ankiety stypendysty Erasmusa

Minimalna liczba godzin dydaktycznych do przeprowadzenia - 5

Dokumenty i formularze

ikona pobierzZasady ogólne wyjazdów nauczycieli akademickich w programie Erasmus (DOC - 51 KB)

ikona pobierzUmowy bilateralne (DOC - 59 KB)

ikona pobierzWykaz uczelni partnerskich (DOC - 150 KB)

ikona pobierzFormularz zgłoszeniowy (DOC - 170 KB)

ikona pobierzIndividual Teaching Programme (DOC - 176 KB)

ikona linkAnkieta stypendysty Erasmusa

Program Erasmus - pracownicy administracji

Pracowników zainteresowanych wyjazdem na szkolenie zagraniczne w ramach programu Erasmus zapraszamy po wszelkie informacje do Działu Współpracy Międzynarodowej, III piętro w budynku Biblioteki.

Dokumenty i formularze

ikona pobierzZasady ogólne wyjazdów (DOC - 42 KB)

ikona pobierzFormularz zgłoszeniowy (DOC - 169 KB)

ikona pobierzWykaz uczelni partnerskich (DOC - 64 KB)

Dokumenty, formularze, linki

ikona pobierzPrzyjazdy gości zagranicznych - wniosek o przyjęcie cudzoziemca (PDF - 107 KB)

ikona pobierzDeklaracja Polityki Erasmusa (PDF - 847 KB)

ikona linkStacja Naukowa PAN w Wiedniu

 • Współpraca międzynarodowa - erasmus plus

  Dział Współpracy Międzynarodowej
  ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  Kierownik:
  mgr Magdalena Bojarska (tel. 16 624 46 32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)

  Pracownicy:
  Dr Ireneusz Thomas (tel. +48 16 624 40 75)

  Mgr Switłana Panast (tel. +48 16 624 40 89)

   

 • Erasmus plus - nowości

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław